Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen tegen Coronavirus

5 mei 2020 – Vanuit het VAPH zijn er nieuwe richtlijnen gecommuniceerd omtrent de bewegingsvrijheid van cliënten. Zo is vanaf heden wandelen en fietsen buiten het terrein in beperkte mate en onder strikte voorwaarden opnieuw toegelaten. Dit wil concreet zeggen dat het mogelijk is om:

 • een wandeling te maken in de nabije omgeving van de campus, mits het respecteren van de algemene hygiënische en social distancing maatregelen;
 • dit kan met maximum 3 cliënten tegelijk uit dezelfde bubbel (cfr. gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen samen een wandeling/fietstochtje maken);
 • en steeds onder begeleiding, zelfs wanneer de cliënt onder “normale” omstandigheden het terrein zonder begeleiding mag verlaten. Dit om te garanderen dat de cliënt zich kan/zal houden aan de algemene hygiënische en social distancing maatregelen.

Het is geenszins de bedoeling om een daguitstap te maken, buiten het terrein te picknicken, samen naar de winkel te gaan, naar plaatsen te gaan ver van de campus of naar plaatsen te gaan waar veel volk samenkomt.

Afhankelijk van de campus waarop de cliënt verblijf (Kwatrecht, Diepenbroek, Den Binder), kan het systeem om een overzicht te bewaren (welke cliënt wanneer is of zal gaan wandelen/fietsen) er anders uitzien.

 

30 april 2020 – Vrijdag 24 april nam de Nationale Veiligheidsraad een beslissing over de heropstart van de lessen op school: lessen op basis- en secundaire scholen kunnen deeltijds herstarten voor prioritaire groepen leerlingen vanaf maandag 18 mei.

De veiligheid van al onze leerlingen en medewerkers geniet hierbij onze hoogste prioriteit. De lessen op school zullen dan ook enkel herstarten wanneer we ieders veiligheid kunnen waarborgen en de afbouw van de coronamaatregelen niet tot een opflakkering van het virus zou leiden. Om dat te kunnen achterhalen, maken we de komende dagen een risicoanalyse a.d.h.v. het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.

Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat heropstarten veilig kan, staan volgende zaken vast:

 • Scholen kunnen ervoor kiezen om te starten op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Sint-Lodewijk gaat hier niet op in en heropent ten vroegste op maandag 18 mei.
 • Bij het bepalen van de prioritaire groepen leerlingen die les op school kunnen volgen, volgen we de richtlijnen van de overheid. Dat wil concreet zeggen dat in BuBaO klasgroep Lavendelpaars en Knaloranje kunnen heropstarten. Bij BuSO OV4 komen het zesde en zevende jaar in aanmerking, waarbij aso-richtingen 1 dagen en tso- en bso-richtingen 2 dagen les op de campus zouden krijgen. Leerlingen uit alle andere klassen, kunnen voorlopig geen les volgen op school.
 • Op school moeten alle leerkrachten én alle leerlingen van het secundair een mondmasker dragen.
 • Wanneer meerdere lesdagen op school op de agenda staan, zullen deze na elkaar ingepland worden.
 • De dagen waarop leerlingen niet op school zijn, volgen ze net zoals andere leerlingen, de lessen via preteaching.
 • De bussen zullen enkel rijden voor leerlingen die les komen volgen op school. Enkel op die manier kunnen de opgelegde veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.

18 maart 2020 – De voorbije dagen namen we een aantal strenge maar nodige maatregelen om zoveel mogelijk onze zorgcontinuïteit en de bescherming van onze cliënten en medewerkers te garanderen.

Vanuit de nieuwe richtlijnen van het VAPH werd er beslist om residentiële voorzieningen voor minderjarigen hun zorgaanbod moeten beperken. Concreet houdt dit in dat cliënten die van de campus gaan, deze niet opnieuw mogen betreden vanaf donderdag 19 maart. Dezelfde regeling was al reeds van kracht bij onze cliënten van de Volwassenwerking. Cliënten die nog op de campus verblijven, mogen deze voorlopig tot en met 5 april niet meer verlaten. Ouders  wordt gevraagd om zoveel als mogelijk opvang binnen de thuiscontext te voorzien. Sint-Lodewijk blijft wél opvang voorzien voor zij die het echt nodig hebben. Door deze regeling zullen er minder cliënten op de campus aanwezig zijn en bijgevolg meer medewerkers thuis blijven. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk de verspreiding van het virus in te dammen.

 

13 maart 2020 – Vanuit de federale regering werd op donderdag 12 maart een resem nieuwe maatregelen voorgesteld tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus. Bovenop de voorgaande gecommuniceerde maatregelen heeft de crisiscel van Sint-Lodewijk volgende nieuwe maatregelen getroffen:

Nieuwe, algemene afspraken en maatregelen op Sint-Lodewijk

Extern bezoek is niet toegelaten, met uitzondering van dokters, hulpverstrekkers voor noodzakelijke hulpmiddelen en vrijwilligers die een vrijwilligerscontract hebben bij Sint-Lodewijk. Alle medewerkers, bewoners en leerlingen maken gebruik van één centrale hoofdingang.

Nieuwe afspraken en maatregelen bij de scholen

Vrijdag 13 maart zijn de scholen open en verloopt alles zoals normaal. Vanaf maandag 16 maart blijven de scholen open, maar worden de lessen geschrapt tot aan de paasvakantie. Vanuit de federale regering werd besloten om wel opvang te voorzien voor kinderen van professionelen uit de gezondheidszorg en openbare veiligheid én voor kinderen van ouders die moeilijk opvang kunnen voorzien en anders zouden terechtkomen bij grootouders en ouderen in het algemeen.

Het georganiseerd leerlingenvervoer wordt geannuleerd om het risico op verdere verspreiding van het Coronavirus bij onze kwetsbare doelgroep te beperken. 

Nieuwe afspraken en maatregelen bij de Volwassenwerking

Naast de reeds genomen maatregelen, werden er vanuit het VAPH nieuwe, strengere maatregelen gecommuniceerd:

 • Bewoners mogen nog naar huis, maar bij terugkomst op de campus moet ze gescreend worden op mogelijke symptomen. Bij een vermoeden van besmetting wordt van persoon tot persoon bekeken wat de volgende stappen zijn.
 • Bewoners mogen zich niet meer verplaatsen tussen de campussen. Bewoners mogen wel nog binnen de eigen campus in de open lucht vertoeven (bv. het buitenterras), op voorwaarde dat er geen contact is met externen.
 • Medewerkers wordt gevraagd om zoveel mogelijk op één campus te blijven.
 

Op zaterdag 14 maart komt de crisiscel opnieuw samen om verdere maatregelen te bespreken en alles verder uit te klaren.

 

12 maart 2020 – Gisteren informeerden we je over welke gevolgen de nieuwe richtlijnen van de federale overheid hebben op de werking van Sint-Lodewijk. Belangrijk om weten is dat Sint-Lodewijk sinds 12 maart als zorgvoorziening gelijkgesteld wordt met woon-zorgcentra, gezien ook onze cliënten een zware zorgbehoefte hebben.

Via verschillende kanalen krijgen we continu nieuwe, vaak strengere, richtlijnen binnen. We trachten alles zo goed als mogelijk te bundelen op een heldere manier. Wie bijkomende vragen heeft, kan deze richten naar corona@sintlodewijk.be. Binnen de 24 uur kan je een antwoord verwachten.

Verder werd een crisiscel opgericht, bestaande uit Guido Van Eygen (preventieadviseur), Ward Van Hoorde (algemeen directeur), Marco Malego (directeur BuSO), Barbara Drieghe (directeur BuBaO), Nele Philips (medisch coördinator), Sofie Cousssens (directeur zorg), Peter Ornelis (eenheidsverantwoordelijke MFC), Sarah Esch (cliëntverantwoordelijke MFC), Jurgen van der Waal (verantwoordelijke Volwassenwerking) en Eline Huttener (medewerker communicatie). Dit team komt dagelijks samen om de stand van zaken te evalueren én om vragen van medewerkers, cliënten en ouders te bespreken zodat eenduidig naar alle partijen gecommuniceerd kan worden.

Nieuwe afspraken en maatregelen

 • Wie zich ziek voelt of verkouden is, mag niet naar de campus komen. De artsen van Sint-Lodewijk schrijven geen ziektebriefjes voor. Cliënten dienen dus hun eigen huisarts te contacteren voor een afwezigheidsattest.
 • Alle medewerkers moeten de campus via het onthaal betreden. Alle andere toegangswegen worden afgesloten. Ook moeten ze voor de start van hun shift de handen wassen en desinfecteren. Er wordt op zoveel mogelijk locaties desinfecterende alcoholgel voorzien.
 • Bezoek van externen (waaronder ouders) is onder geen enkel beding toegelaten, dit tijdens alle shiften. Met uitzondering van dokters, hulpverstrekkers voor noodzakelijke hulpmiddelen (vb. niet voor steunzolen, wel voor doorligwonden) en vrijwilligers die een vrijwilligerscontract hebben bij Sint-Lodewijk. Consultaties met externe artsen mogen plaatsvinden, maar ouders mogen deze niet bijwonen. Deze regel impliceert dat ook cliëntoverleg, oudercontact, intakegesprekken en zorgzwaarte-inschalingen geannuleerd moeten worden.
 • Om vat te kunnen hebben op de instroom van bezoekers zullen we op campus Kwatrecht via dranghekkens fysieke barrières voorzienOuders kunnen vanaf morgennamiddag (13 maart) enkel nog de lus ‘oprit-afrit bezoekersparking’ volgen. Het pad richting de tuinklassen wordt afgesloten. Op vrijdagnamiddag vervalt de normale ophaalregeling. Ouders kunnen nog steeds parkeren op de personeelsparking, maar mogen hun kind niet zelf ophalen. Vanaf vrijdagnamiddag begeleiden medewerkers van Sint-Lodewijk de cliënt in kwestie naar diens ouders of naar de klas- of leefgroep. ’s Ochtends geldt de standaardregeling nog.
 • Op campus Kwatrecht zullen de bussen zich niet langer opstellen op het basketbalplein, maar op de parking aan de Klaverwei.
 • Cliënten mogen niet deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Concreet mogen ze dus niet meer winkelen, naar de markt of bioscoop omdat ze daar in contact kunnen komen met externen. Wandelen in het bos kan wel (activiteit in open lucht, zonder externen). Voor internen op de campus wil dat ook zeggen dat ze zelf niet naar Café De Ster of naar McDonalds e.d. mogen gaan na de lesuren.
 • Er werd besloten om alle zwemsessies in ons eigen therapiebad te annuleren. Zwemmen op verplaatsing werd gisteren al verboden.
 

We beseffen maar al te goed dat al deze maatregelen niet evident zijn, maar rekenen op je begrip en medewerking. We respecteren graag de overheidsmaatregelen i.f.v. de gezondheid van al onze cliënten en medewerkers.

Meer informatie over het Coronavirus vind je via https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ Heb je zelf nog vragen? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. De cliëntverantwoordelijke blijft je eerste aanspreekpunt. Zoals je eerder al kon lezen, kan je vanaf vandaag je vragen ook richten naar corona@sintlodewijk.be.

 

11 maart 2020 – Het Coronavirus is in het land en dat hebben we geweten. Vanaf vandaag gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking, zijnde:

 • Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen.
 • Verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen.

Op deze manier wil de federale overheid de meest kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.


Wat betekent dit voor de gang van zaken binnen Sint-Lodewijk?

Sint-Lodewijk focust de komende weken op haar kernactiviteiten zoals lesgeven in de scholen en het bieden van de nodige zorg en ondersteuning in het MFC. De kern van de richtlijnen is om niet deel te nemen aan activiteiten buitenshuis én om zelf geen evenementen te organiseren. Zolang de richtlijnen van kracht zijn mag een politieagent dus bijvoorbeeld geen gastles over verkeer komen geven in de klas of mogen klas- en leefgroepen geen film gaan kijken in de bioscoop.

Vele geplande activiteiten gaan bijgevolg niet door. We bekijken intern nog of bepaalde geannuleerde activiteiten verplaatst kunnen worden naar een later tijdstip.

Deze maatregelen gaan in vanaf 12 maart tot en met 3 april of worden herroepen wanneer Sint-Lodewijk nieuwe richtlijnen ontvangt van bevoegde instanties.

 

 

Graag herhalen we de belangrijkste richtlijnen uit voorgaande communicatie nog eens om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

 • Duiken bepaalde symptomen zoals hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en koorts op? Neem telefonisch contact op met je arts. Ga niet fysiek langs en trek ook niet naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.
 • Leerlingen, bewoners en medewerkers zonder ziektesymptomen kunnen gewoon naar school of campus komen.
 • Leerlingen, bewoners en medewerkers die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen.
 • Leerlingen; bewoners en medewerkers die thuis symptomen vertonen, blijven thuis.
 • Leerlingen, bewoners of medewerkers die op de campus symptomen vertonen, moeten meteen de klas of leefgroep verlaten. Ze zullen door een verpleegkundige naar een aparte ruimte begeleid worden waar de ouders hen zo snel mogelijk komen ophalen.
 • Goede handhygiëne is voorlopig de beste bescherming tegen om het even welk virus.


Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig: 

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.


Wat kan je als ouder doen? 

 • Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.
 • Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.
 • Neem bovenstaande maatregelen door met je kind, zodat ook hij/zij voldoende op de hoogte is van de nieuwe richtlijnen.

Meer informatie over het Coronavirus vind je via https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ Heb je zelf nog vragen? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. Verder kan je ook bij je cliëntverantwoordelijke terecht.

 

28 februari 2020 – Het zogenaamde Coronavirus, dat kan leiden tot de covid-19-ziekte, verspreidt zich verder door Europa. De kans dat het virus ook in België opduikt is reëel. Gisteren werd door het Departement Onderwijs bericht dat alle Vlaamse scholen maandag opengaan. We verwachten alle leerlingen dan ook op onze campus na de krokusvakantie. Ook voor bewoners verandert er niets aan de huidige manier van werken.

Uiteraard blijft de gezondheid van onze cliënten en medewerkers topprioriteit. Daarom gaven we hen enkele preventieve aanbevelingen en richtlijnen mee om de verspreiding van het virus te voorkomen. De symptomen van het virus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

 • Leerlingen, bewoners en medewerkers zonder ziektesymptomen kunnen gewoon naar Sint-Lodewijk komen.
 • Leerlingen, bewoners en medewerkers die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen.
 • Leerlingen, bewoners en medewerkers die thuis symptomen vertonen, blijven thuis.
 • Leerlingen, bewoners die op de campus symptomen vertonen zullen door een verpleegkundige naar een aparte ruimte begeleid worden waar de context hen zo snel mogelijk komen ophalen. Medewerkers worden gevraagd om naar huis te gaan.

Wanneer bovenstaande symptomen zouden opduiken raden we aan telefonisch contact op te nemen met je arts. Ga dus niet fysiek langs bij je huisarts en trek ook niet naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Deze maatregelen dienen om verdere besmettingen te voorkomen.

Sint-Lodewijk treft ondertussen voldoende voorzorgsmaatregelen. We delen graag enkele tips met je.

 • Een goede handhygiëne is de beste bescherming
  tegen om het even welk virus.
 • Probeer erop te letten je gezicht zo weinig
  mogelijk aan te raken met je handen.
 • Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen
  door een papieren zakdoekje te gebruiken. Gooi dit nadien weg in een afgesloten
  vuilnisbak. Geen zakdoekje voorhanden? Nies of hoest dan in de binnenkant van
  je elleboog.
 • Het gebruik van mondmaskers heeft momenteel geen
  enkel nut. Ze zijn enkel zinvol voor hulpverleners en mensen die reeds besmet
  zijn.
 • Verlucht regelmatig de ruimtes waarin je je bevindt.
 • Blijf thuis wanneer je je ziek voelt en koorts
  hebt.
 • Vermijd handen, knuffels en kussen geven.
 • Vermijd contact met mensen die ziek zijn.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat meer dan 95 % van de besmettingen met het virus voorkomen in China. Voor mensen elders in de wereld is de kans op besmetting nog steeds behoorlijk klein. Verder is de ziekte slechts in 1 tot 2 % van de gevallen dodelijk en komt ze nauwelijks voor bij kinderen. Voornamelijk oudere mensen of mensen die reeds met gezondheidsproblemen kampen zijn kwetsbaar. Bij de grote meerderheid van de besmette personen ebt de ziekte weer weg.

Meer informatie over het Coronavirus vind je via https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email