Inschrijvingen buitengewoon onderwijs

Aanmeldingen buitengewoon onderwijs

Voorwaarden
Alle leerlingen die over een attest type 4 beschikken, met andere woorden leerlingen met een motorische beperking, zijn welkom in onze scholen. Bij de aanmelding in het BuSO moet de leerling ook beschikken over een attest met de correcte opleidingsvorm. Indien u nog niet over een verslag type 4 beschikt, kan u zich toch al laten registreren als kandidaat-leerling. Het verslag moet er ten laatste zijn bij de start van de lesbijwoning.

We maken geen onderscheid naar afkomst, geslacht, ras, geloof of geaardheid van de leerling. Wel vragen we om bij de start van de lesbijwoning ons pedagogisch project ingebed in het schoolreglement te onderschrijven en te handtekenen voor akkoord.

Start aanmeldingsperiode
De aanmeldingen starten op woensdag 1 maart 2023 vanaf 9 uur.

Indien u wenst langs te komen om aan te melden vragen we u om een afspraak te maken bij Team Intake en Zorgbemiddeling (09 272 55 00 / 09 272 55 02 of via mail aanmeldingen@sintlodewijk.be). Gelieve indien mogelijk een engagement tot opmaak van een verslag type 4 dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs, mee te brengen bij deze afspraak.

Capaciteit

Het aantal leerlingen per doelgroep is belangrijk om een kwalitatieve pedagogische werking te kunnen garanderen. Daarvoor moeten we ook rekening houden met onze infrastructuur. Onze maximumcapaciteit wordt jaarlijks meegedeeld en kenbaar gemaakt.

BuBaO
Sint-Lodewijk
Capaciteit
School71
Kleuters11
Lager60

BuSO
Sint-Lodewijk
Capaciteit
School120
OV143
OV477

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er, wegens een lage uitstroom voorlopig geen vrije plaatsen. Leerlingen die zich aanmelden vanaf woensdag 1 maart worden geregistreerd op het inschrijvingsregister. Zodra er plaatsen vrijkomen, volgen we de chronologie van dit inschrijvingsregister en dit tot en met de vijfde schooldag van oktober.

Daarnaast engageren we ons om elke vraag van een leerling die behoort tot een overcapaciteitsgroep (zie verder) individueel te bekijken en af te wegen. Indien mogelijk kunnen we voor leerlingen uit deze groepen een extra plaats in overcapaciteit voorzien.

In geval van inschrijving in overcapaciteitsgroep vervalt de volgorde van aanmelding in het inschrijvingsregister van onderwijs. We hanteren in dit geval de volgorde van aanmelding in INSISTO*.

(*) INSISTO (Informatica systeem Intersectorale toegangspoort) is de applicatie voor het behandelen van vragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor een minderjarige (het verlenen van een toegangsattest)  en het effectief toewijzen van een hulpaanbod van een voorziening. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier.

Overcapaciteitsgroepen zijn:

  • Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of comité voor bijzondere jeugdzorg
  • Leerlingen die als (semi-)intern verblijven in een (semi-)internaat
  • Leerlingen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang
  • Leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (enkel BuBaO)

Aarzel niet om contact op te nemen. We gaan graag met u in gesprek om samen een oplossing te
zoeken.

Bel of mail Team Intake en Zorgbemiddeling voor meer informatie via (09 272 55 00 of 09 272 55 02) of aanmeldingen@sintlodewijk.be.

 

Deel dit bericht