Voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen Sint-Lodewijk tegen coronavirus

Het coronavirus blijft aanwezig in ons dagelijkse leven. Toch hebben we allemaal nood aan perspectief. Daarom heeft onze interne crisiscel beslist om vanaf 10 mei beperkte versoepelingen door te voeren voor de werking op de campus. Concreet betekent het dat we een buitenplan opstarten. 

Binnen onze gebouwen zijn geen versoepelingen mogelijk. Onze versoepelingen spelen zich buiten af, en zijn uiteraard onder voorwaarde. Het blijft een proces dat we moeten blijven monitoren gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Indien de situatie verandert, worden de maatregelen dusdanig aangepast met versoepelingen of verstrengingen. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente afspraken.

ALGEMEEN
 • Wie ziek is of zich ziek voelt, blijft thuis.
 • Medewerkers dragen aangepast beschermingsmateriaal.
 • We stellen niet-essentiële bezoeken uit.
 • Gelieve bij (vermoeden van) een besmetting van jouw zoon/dochter altijd naar het nummer 09 272 54 00 te bellen. Zo blijven we binnen Sint-Lodewijk steeds op de hoogte van alle (vermoedelijke) besmettingen en kunnen we de interne contact tracing opstarten. 
 • We nemen vragen naabezoeken van externen op onze campus nog meer onder de loep en wegen steeds af wat nodig is voor de continuïteit van onze werking. Externen moeten zich nog steeds verplicht registreren via het inschrijvingsregister aan de ingang. Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de campus, net zoals het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand van minstens 1,5 m.
CAMPUS KWATRECHT – BUITENPLAN
 • Activiteiten met maximum 25 personen zijn mogelijk (cliënten en medewerkers samengeteld). Eten en drinken doe je nog steeds, zelfs buiten, in je eigen bubbel en met de nodige afstand van de andere bubbel(s).
 • De algemene maatregelen blijven ook buiten gelden (geen handen geven, niet knuffelen, handen voldoende wassen …).
 • Alle cliënten die nu een mondmasker moeten dragen blijven dit ook doen.
 • Bij externe activiteiten (buiten onze campus) gelden de regels die daar gevolgd worden.
CAMPUS KWATRECHT – ONDERWIJS
 • Vanaf maandag 19 april (na de paasvakantie) starten de onderwijsactiviteiten opnieuw op in code oranje. Concreet betekent het dat alle leerlingen elke dag op school verwacht worden.
 • Kinderen en jongeren die één of meerdere symptomen vertonen die kunnen wijzen op een besmetting met het virus, blijven thuis. Wanneer een kind ziek wordt op school of in de leefgroep, worden ouders meteen verwittigd en dient het kind zo snel als mogelijk afgehaald te worden. Tot op moment van afhalen wordt dit kind in quarantaine geplaatst (maximum een halve dag).
 • Het busvervoer blijft de normale planning volgen en komt je kind op het vaste uur thuis ophalen en afzetten.
 • Om vat te kunnen hebben op de instroom van medewerkers en externen werden via dranghekken fysieke barrières voorzien. Gelieve niet over deze dranghekken te klimmen.
 • We blijven aandacht hebben voor een verhoogde handhygiëne, zowel voor medewerkers als voor cliënten.
 • Alle personeelsleden dragen een mondmasker wanneer ze in contact komen met cliënten. 
 • We laten de voormiddagpauze van BuSO 5 minuten vroeger beginnen en eindigenDe pauze van BuBaO begint en eindigt 5 minuten later. Daardoor vermijden we dat er te veel leerlingen elkaar kruisen op één plek.
 • We werken met 3 soorten ‘bubbels’: de klasbubbels, de leefgroepbubbels en de internaatsbubbel.
 • Vanaf maandag 19 april mogen er opnieuw externe uitstappen  georganiseerd worden, van een halve dag. 
 • Vanaf maandag 10 mei mogen er opnieuw klasoverschrijdende activiteiten  georganiseerd worden, met maximum 25 personen (cliënten en medewerkers samengeteld). Tijdens de klasoverschrijdende activiteiten volg je de geldende regels zoals boven beschreven. 
 • Vanaf maandag 10 mei mogen er opnieuw leefgroepoverschrijdende activiteiten georganiseerd worden, met maximum 25 personen (cliënten en medewerkers samengeteld). Tijdens de leegroepoverschrijdende activiteiten volg je de geldende regels zoals boven beschreven.  
 • Pakjes en post voor cliënten op de campus kunnen opgestuurd worden naar Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren.
 • Wat intakes betreft, zagen we ons genoodzaakt om de maandelijkse informatieve bezoeken tijdelijk om te ruilen voor presentaties met beeld en geluid

BuBaO

 • Vanaf maandag 19 april (na de paasvakantie) wordt er opnieuw voltijds contactonderwijs georganiseerd voor al onze leerlingen. 
 • Alle leerlingen van de klassen vossenoranje, wolvengrijs, kanariegeel en vlinderpaars dragen vanaf maandag 22 maart verplicht een mondmasker in de klas en tijdens de speeltijd. Ook tijdens therapie dragen leerlingen indien mogelijk een mondmasker. De leerlingen krijgen vanuit Sint-Lodewijk elke dag verplicht een chirurgisch mondmasker. De afrekening van de mondmaskers gaat via de schoolfactuur. 

BuSO

 • Vanaf maandag 19 april (na de paasvakantie) wordt er opnieuw voltijds contactonderwijs georganiseerd voor al onze leerlingen (OV1 en OV4). 
 • Alle stages van de derde graad gaan gewoon door, voor zover de toegang tot de werkplek niet wordt verboden. Ook indien er opnieuw afstandsonderwijs gegeven wordt lopen de stages gewoon door.
 • Therapie kan blijven doorgaan op de vastgelegde momenten. Indien er opnieuw afstandsonderwijs georganiseerd wordt is dat wel online of ambulant.
 • Jongeren die individueel op pad gaan buiten Sint-Lodewijk, wijzen we op hun eigen verantwoordelijkheid. Indien nodig maken we samen met hen de nodige afspraken. 
 • Alle leerlingen die in het secundair onderwijs zitten, dragen een mondmasker in de klas, bij verplaatsingen tussen de leefgroep en de school en tijdens de speeltijd. Ook tijdens therapie dragen cliënten indien mogelijk een mondmasker. De leerlingen krijgen vanuit Sint-Lodewijk elke dag verplicht een chirurgisch mondmasker. De afrekening van de mondmaskers gaat via de schoolfactuur. 

VOLWASSENWERKING
 • Campus Diepenbroek en campus Den Binder kunnen enkel via de hoofdingang betreden worden. De deur is op slot, aanbellen is nodig.
 • Het bezoek vindt enkel plaats in een daartoe gereserveerde ruimte. Het bezoek kan niet plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte die ook gebruikt wordt door andere bewoners en/of medewerkers. 
 • De toegang tot de bezoekruimte is zo georganiseerd dat bezoekers zich niet door het hele gebouw hoeven te verplaatsen om deze te bereiken. De bezoekruimte is met andere woorden maximaal rechtstreeks te bereiken. De te volgen route wordt duidelijk aangegeven.
 • De bezoeker ondertekent een verklaring op eer waarin hij bevestigt op de hoogte te zijn gesteld van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en verklaart dat hij/zij de laatste 14 dagen symptoomvrij is gebleven en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • Bezoekers die tot de risicogroepen behoren, worden attent gemaakt op de mogelijke risico’s verbonden aan een bezoek. Bezoek kan hen door de zorgaanbieder niet worden verboden.
 • Het bezoek wordt beperkt tot  max. 2 bezoekers van dezelfde contactbubbel (bijvoorbeeld gezin). Die bezoekers mogen om de twee weken veranderen, maar het aantal blijft twee. 
 • Er is enkel contact toegelaten tussen de bewoner en zijn/haar bezoeker. Bezoekers hebben dus onderling geen contact, ook niet met andere bewoners. De duur en frequentie van het bezoek is max. één bezoekdag per twee weken per cliënt om iedere cliënt de mogelijkheid te bieden op bezoek én het werkbaar te houden voor de medewerkers. 
 • Op bezoek bij een palliatief familielid? Dat kan mits de algemeen geldende richtlijnen gerespecteerd worden en het bezoek toegelaten is.
 • De cliëntverantwoordelijke stelde een bezoekersplanning op, waarbij iedere cliënt de mogelijkheid krijgt om bezoek te ontvangen.
 • De toegang van één lid van de context op de kamer van de bewoner is toegestaan, na afspraak met de cliëntverantwoordelijke, max. 1x per week. We zien dit als een kans voor de context om de bewoner te ondersteunen voor bepaalde praktische zaken zoals bv. kledij nakijken in de kast. De bezoeker draagt een masker.
  De bezoeker noteert datum, dag, uur en naam op de lijst bij de ingang. Het is geenszins de bedoeling dat bezoekers in de gemeenschappelijke ruimtes plaatsnemen
 • Externe consultaties kunnen opnieuw plaatsvinden, ook mogen externe hulpverleners de campus betreden. Dit alles onder strikte voorwaarden.
  Bij terugkeer moet men schriftelijk melden of men een zieke in de omgeving heeft gehad. Dan wordt twee dagen (of langer bij klachten of veel besmettingsrisico) de temperatuur gemeten.
 • Na een verklaring op eer dat men geen contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt of met iemand die koorts heeft of hoest, kan elke bewoner zijn ritme van wissels tussen verblijf op Sint-Lodewijk en thuis opnieuw oppikken zoals vóór de coronacrisis.
 • Momenteel is er na langdurig verblijf thuis geen testing meer nodig, wel een temperatuurmeting. Wanneer een bewoner, tijdens het bezoek aan huis, een verdacht contact (rechtstreeks of onrechtstreeks) met een positief COVID-19-geval had, is er wel een meldingsplicht. Dit soort contacten moeten verplicht vermeld worden aan de begeleiding of aan de CV.
 • Een externe bezoeker uit een andere VAPH voorziening mag in de gemeenschappelijke ruimte toegelaten worden als deze ook gevaccineerd is. Het is dan ook OK voor hen om in de gemeenschappelijke ruimte te komen als het een duurzame relatie betreft. 
 • Er kan opnieuw bezoek zijn tussen campussen Den Binder en Diepenbroek vanaf 11 april. 
 • Pakjes en post voor cliënten kunnen opgestuurd worden naar:
  • Den Binder: Lindenlaan 197, 9230 Wetteren
  • Diepenbroek: Diepenbroekstraat 34, 9230 Wetteren
 • Eten kan onder strikte voorwaarden op beide campussen afgeleverd worden:
  • Droge, gesloten en niet-herbruikbare verpakking
  • Gebak, afhaalmaaltijden en bloemen/ planten enkel in originele wegwerpverpakking

 

De veiligheid van al onze cliënten en medewerkers geniet de hoogste prioriteit. We zien het volgen van bovenstaande afspraken en richtlijnen dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid en rekenen op ieders begrip en medewerking. De strijd is nog niet gestreden. Onze medewerkers slaan dag in, dag uit de handen in elkaar (figuurlijk dan) om het virus buiten de campussen van Sint-Lodewijk te houden én zijn daar tot nog toe met glans in geslaagd.

We trachten ons beleid met “gezond” verstand te bepalen. Dit betekent dat we zowel de richtlijnen van het (buitengewoon) onderwijs, het Agentschap zorg en gezondheid (VAPH) als de lokale overheid (gemeente Wetteren) op de voet volgen en verder vertalen naar onze werking. We streven ernaar het evenwicht te houden tussen het zorg dragen en beschermen van onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers en het kunnen realiseren van onze dagdagelijkse opdracht. Op wekelijkse basis komt ons multidisciplinair coronateam samen om het huidig beleid te evalueren, aan te passen en verder vorm te geven. Tijdens deze overleggen trachten we bovendien antwoorden te vinden op alle verzamelde corona-vragen.

Algemene info en veelgestelde vragen over het coronavirus vind je via deze website.

Mocht je toch nog vragen of bedenkingen hebben na het lezen van deze richtlijnen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar corona@sintlodewijk.be.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email