Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in een notendop

Via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kan je bij Sint-Lodewijk de nodige zorg en ondersteuning (deels) financieren, op onze campus of in je natuurlijke leer- of leefomgeving. Via beide financieringsvormen kan je extra ondersteuning bekomen voor jezelf of je kind om zelfstandiger te leven of om rust te gunnen aan andere mensen die bepaalde zorgtaken op zich nemen. Belangrijk om weten is dat nRTH en RTH binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nooit gecombineerd kunnen worden. Personen met een beperking die al een erkenning nRTH hebben, maar nog niet van deze ondersteuning genieten, kunnen zich wel tijdelijk beroepen op RTH. Wat nRTH en RTH omvatten zetten we graag voor je op een rijtje.

 

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Het grootste verschil met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is enerzijds de mate waarin de handicapspecifieke ondersteuning aangewend wordt. Bij niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) zal de ondersteuning veel intensiever zijn dan bij RTH. Anderzijds moet je voor nRTH expliciete toestemming krijgen van het VAPH om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. De ondersteuningsvormen waarop je via nRTH beroep kan doen zijn dan wel weer min of meer gelijk aan die waar je ook via RTH gebruik kan van maken.

Ondersteuningsvormen

 1. Begeleiding. Begeleiding kan in je natuurlijke leer- of leefomgeving (mobiel) of bij ons op het terrein (ambulant) en gaat zeer breed: van ondersteuning in de klas, trainen en aanleren van vaardigheden tot vragen beantwoorden over sociale administratie of financiële tussenkomst. In een sessie van minstens één en maximaal twee uur, krijg je algemene psychosociale ondersteuning. Verder behoort groepsbegeleiding ook tot de mogelijkheden.

 2. Dagopvang. Sint-Lodewijk voorziet een aangename en zinvolle dagbesteding voor meerderjarigen zoals boccia spelen, knutselen of op uitstap gaan. Bij minderjarigen gaat het om schoolaanvullende dagopvang. Tijdens, voor en na de schooluren begeleiden de medewerkers van het multifunctioneel centrum (MFC) de kinderen en jongeren. Dagopvang kan tijdens de week en in het weekend én als je dat wil, kan je ook voor een halve dag intekenen. Ook schoolvervangende dagopvang kan. Voor kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht of tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan, voorzien we een alternatief programma.

 3. Verblijf. Minderjarigen kunnen tijdens de week en in het weekend in het MFC overnachten. Volwassenen kunnen uit verschillende woonvormen kiezen, afhankelijk van hoeveel begeleiding ze nodig hebben of wensen. ’s Avonds, ’s nachts en ’s ochtends zijn er verschillende begeleiders in de buurt waardoor zorg en ondersteuning nooit veraf zijn.

 4. Outreach. Via mobiele of ambulante outreach draagt Sint-Lodewijk haar handicapspecifieke kennis over aan een groep van minimaal drie begeleiders. Dankzij onze tips en advies kunnen leerkrachten, medewerkers van een kinderopvang of van sociale huizen, paramedici… hun ondersteuning nog beter op de zorgvraag van personen met een motorische beperking afstemmen.


nRTH voor meerderjarigen

Wanneer je op regelmatige basis begeleiding of ondersteuning wil inschakelen moet je als meerderjarige een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen bij het VAPH. Het VAPH stemt je PVB af op je zorg- en ondersteuningsnoden. Eens je over een PVB beschikt, kan je in overleg met de zorgvoorziening en binnen de grenzen van je verkregen budget, gebruik maken van de diensten van één of meerdere zorgvoorzieningen en zelf je zorg organiseren. Binnen Sint-Lodewijk hebben we een afdeling specifiek voor zorg en ondersteuning van meerderjarigen: de Volwassenwerking. De financiering van hulpmiddelen of aanpassingen verloopt eveneens via nRTH.

Diensten van Sint-Lodewijk voor meerderjarigen binnen nRTH

 • Dagondersteuning
 • Woonondersteuning
 • Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH)
 • Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA)


nRTH voor minderjarigen

Er bestaan verschillende vormen van ondersteuning voor minderjarigen. Via een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan je een persoonlijke assistent aanstellen die jou en je kind thuis of op school bijstaat bij allerlei dagelijkse handelingen. Via het MFC kan je begeleiding, dagopvang of verblijf voor je kind organiseren.

Het systeem van persoonsvolgende financiering (PVF), dat al van toepassing is bij meerderjarigen, zou vanaf juni 2020 ook voor minderjarigen ingevoerd worden. Zorgvoorzieningen krijgen op die manier geen rechtstreekse subsidies meer van de overheid, maar worden betaald door budgethouders die hun zorg zelf kunnen organiseren.

In tegenstelling tot bij meerderjarigen, wordt Jeugdhulp in Vlaanderen overkoepelend georganiseerd. Niet per sector zodus. Een minderjarige die extra ondersteuning nodig heeft ten gevolge van een beperking, kan terecht bij de ‘integrale jeugdhulp’ en hoeft geen aanvraag te doen bij het VAPH, maar bij de intersectorale toegangspoort (ITP).

Een uitzondering op de regel is van toepassing wanneer een minderjarige hulpmiddelen en aanpassingen wil aanvragen. Deze praktijk verloopt dan weer wel via het VAPH, tenzij de minderjarige nog niet door het VAPH erkend is als persoon met een beperking én het de eerste keer is dat hulpmiddelen of aanpassingen aangevraagd worden. In het laatste geval kan je wel beroep doen op de diensten van de ITP.

Diensten van Sint-Lodewijk voor minderjarigen binnen nRTH

 • Verblijf
 • Schoolaanvullende dagopvang
 • Schoolvervangende dagopvang
 • Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA)
 • Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH)
 • Mobiele en ambulante begeleiding

 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

Zorgaanbieders zoals Sint-Lodewijk kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) motorische beperking die geen intensieve bijstand nodig hebben, ondersteuning bieden in de vorm van verblijf, dagopvang of begeleiding via RTH. Het grootste verschil met nRTH is dat je bij deze vorm van ondersteuning geen aanvraag hoeft in te dienen bij het VAPH, of geen positieve beslissing nodig hebt via de intersectorale toegangspoort. Het VAPH erkent en subsidieert aanbieders van RTH wel. Binnen RTH kan je de extra ondersteuning maar een beperkt aantal keer per jaar inschakelen.

Ondersteuningsvormen

 1. Begeleiding. Begeleiding kan in je natuurlijke leer- of leefomgeving (mobiel) of bij ons op het terrein (ambulant) en gaat zeer breed: van ondersteuning in de klas, aanleren en trainen van vaardigheden tot vragen over sociale administratie of financiële tussenkomst. In een sessie van minstens één en maximaal twee uur, krijg je algemene psychosociale ondersteuning. Verder behoort groepsbegeleiding ook tot de mogelijkheden.
 2. Dagopvang. Wat meerderjarigen betreft, voorziet Sint-Lodewijk aangename en zinvolle dagbesteding voor haar bewoners. Denk hierbij aan boccia spelen, knutselen of op uitstap gaan. Je hoeft niet per se een bewoner te zijn, maar kan ook als externe deelnemer aansluiten bij de atelierwerking.
 3. Kortverblijf. Tijdelijk op zoek naar een andere verblijfplaats? Dan is kortverblijf bij Sint-Lodewijk een uitstekend alternatief waarbij je ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends op de nodige ondersteuning kan rekenen, zowel tijdens de week als in het weekend. Indien je dat wenst kan je kortverblijf ook combineren met dagopvang.
 4. Outreach. Via mobiele of ambulante outreach draagt Sint-Lodewijk haar handicapspecifieke kennis over aan een groep van minimaal drie begeleiders. Dankzij onze tips en advies kunnen leerkrachten, medewerkers van een kinderopvang of van sociale huizen, paramedici… hun ondersteuning nog beter op de zorgvraag van personen met een motorische beperking afstemmen.
 5. Globale individuele ondersteuning (GIO). Via deze nieuwe ondersteuningsvorm stimuleren en versterken we de deelname van jonge kinderen aan de gewone kinderopvang of het reguliere onderwijs. Zowel kind, ouders, school- en/ of opvangteam genieten van ondersteuning tijdens de realisatie van een dergelijk inclusief traject.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor RTH, moet je aan vier voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt een beperking of een vermoeden ervan.
 2. Je bent jonger dan 65 jaar. Als je door het VAPH al erkend bent als persoon met een handicap, dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Wanneer je bij een vermoeden van een handicap voor je 65ste al gebruik maakte van RTH, mag je ook beroep doen op deze ondersteuningsvorm na je 65.
 3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij volwassenen is een wettelijke domicilie verplicht, bij minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats.
 4. Als meerderjarige heb je nog geen persoonsvolgend budget (PVB) tot je beschikking. Als minderjarige beschik je nog niet over een persoonlijke assistentiebudget (PAB) of krijg je nog geen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum (MFC).

RTH-punten

Per kalenderjaar mag je maximaal 8 punten besteden aan RTH. Deze RTH-punten komen overeen met:

 • 51 ambulante begeleidingen (puntenwaarde 0.155), of
 • 36 mobiele begeleidingen (puntenwaarde 0.220), of
 • 91 groepsbegeleidingen (puntenwaarde 0.087), of
 • 91 keer dagopvang (puntenwaarde 0.087), of
 • 61 nachten verblijf (puntenwaarde 0.130).

De verschillende vormen van RTH mag je gerust combineren. 8 punten kunnen dus bijvoorbeeld ook bestaan uit 26 ambulante begeleidingen, 10 nachten verblijf én 30 keer dagopvang. Je kiest zelf waarvoor en ook bij welke voorziening(en) je punten wil inzetten, wat wil zeggen dat je diensten mag afnemen bij meerdere zorgaanbieders. Voor elke vorm van RTH betaal je, naast het inzetten van de RTH-punten, ook een eigen bijdrage. GIO vormt een uitzondering op de regel en is volledig kosteloos voor ouders en kind.

Via de rekentool van het VAPH kan je gemakkelijk berekenen hoeveel punten je nog over hebt én op welke manier je je punten optimaal over de verschillende ondersteuningsvormen kan verdelen.

Diensten van Sint-Lodewijk voor meerderjarigen binnen RTH

 • Dagbesteding
 • Dagondersteuning
 • Kortverblijf
 • Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH)


Diensten van Sint-Lodewijk voor minderjarigen binnen RTH 

 • Globale individuele ondersteuning (GIO)
 • Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH)
 • Mobiele en ambulante begeleiding
 • Kortverblijf (weekends en vakanties)
 • Dagopvang (weekends en vakanties)

Interesse?

Ben je ervan overtuigd dat RTH iets voor jou is of heb je al een erkenning nRTH? Neem vrijblijvend contact op met Sint-Lodewijk als vergunde RTH- en nRTH-aanbieder. We bekijken samen of je in aanmerking komt én van welke diensten je gebruik wil maken om zo tot een geïntegreerd zorg- en ondersteuningspakket te komen.

Collectieve Rechten en Plichten

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Sint-Lodewijk, sluit je een Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) af. Dit is het persoonlijke contract dat je afsluit met Sint-Lodewijk, waarin verduidelijkt staat welke zorg en diensten je precies inkoopt.

Bij dit IDO horen ook Collectieve Rechten en Plichten (CRP). In dit document zijn de collectieve afspraken en bepalingen (waaronder de financiële regeling), voor zowel de cliënt als de organisatie, vastgelegd. In Sint-Lodewijk hebben we een apart CRP per dienstverleningsvorm. Hieronder vind je de meest actuele Collectieve Rechten en Plichten per dienstverleningsvorm.

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

Collectieve Rechten en Plichten Volwassenwerking   

Collectieve Rechten en Plichten MFC

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Collectieve Rechten en Plichten voor RTH 

Woon- en leefkosten volwassenwerking

In deze brochure vind je naast een overzicht van de specifieke diensten die Sint-Lodewijk aanbiedt een overzicht
van alle woon- en leefkosten die kunnen aangerekend worden aan de cliënten die in de volwassenwerking van Sint-Lodewijk verblijven.

Brochure woon- en leefkosten 2023