Globale individuele ondersteuning van kinderen met een motorische beperking in kleuterklas of kinderopvang

GIO staat voor globale individuele ondersteuning van kinderen met (een vermoeden van) een motorische beperking of een ontwikkelingsvertraging. Het is een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en heeft als doel de participatie van jonge kinderen met specifieke zorg- of onderwijsbehoeften in de kinderopvang en het regulier onderwijs te bevorderen.

 

Wat is globale individuele ondersteuning?

GIO is een nieuwe ondersteuningsvorm en heeft als doel kinderen tussen 0 en 7 jaar met een ontwikkelingsvertraging of (vermoeden van een) motorische beperking maximaal te laten deelnemen aan de kinderopvang, buitenschoolse opvang en het gewoon onderwijs tot en met het eerste leerjaar.

GIO is praktische ondersteuning en begeleiding in de kinderopvang, de kleuterklas en het eerste leerjaar. Via deze ondersteuningsvorm staan we het kind bijvoorbeeld bij tijdens bepaalde (bewegings)activiteiten of knutselmomenten. We geven tips i.f.v. ontwikkelingsstimulatie en advies omtrent houding, transfers en hulpmiddelen.

 

Praktisch

Vanuit zijn expertise biedt de Inclusieve Dienstverlening van Sint-Lodewijk GIO aan voor jonge kinderen met (een vermoeden van) een motorische beperking in alle eerstelijnszones binnen de regio Oost-Vlaanderen.

Het kind heeft elk schooljaar recht op maximaal 30 begeleidingsuren op school of in de kinderopvang. Hierbij hebben we continu oog voor de samenwerking tussen ouders, school, kinderopvang of andere betrokken partijen. In nauw overleg wordt de aard van de ondersteuning bepaald. GIO is snel inzetbaar en wordt bovendien volledig gesubsidieerd waardoor onze diensten voor de ouder en de school kosteloos zijn.