Missie en visie
Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor mensen met een motorische beperking. 
Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs, met een warm hart.

 

Referentie

Referentie verwijst naar de kennis en expertise van onze medewerkers i.v.m. motorische beperkingen. We investeren in de continue ontwikkeling van alle medewerkers en stimuleren interne kennisdeling. We zetten volop in op innovatie en continue verbetering om te blijven evolueren en een hoge mate van expertise te kunnen garanderen.

Vanuit onze expertise focussen we op het ontplooien van de mens in al zijn facetten, met als doel kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking te laten groeien tot individuen met optimale zelfstandigheid en levenskwaliteit, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Als referentie zijnde nemen we een voorbeeldfunctie op in onze sector. We investeren in visibiliteit om onze naamsbekendheid te vergroten.

 

Mensen met een motorische beperking

De persoon met een motorische beperking is het vertrekpunt. Andere beperkingen krijgen eveneens de nodige aandacht, maar de hoofdbeperking van de cliënt dient steeds een motorische beperking te zijn. Voor andere dan motorische beperkingen én voor specifieke zorgvragen werken we nauw samen met externe partners.

We kiezen voor een brede doelgroep, bij aanmelding tussen 1 en 65 jaar, voor wie de keuze voor Sint-Lodewijk om diverse redenen de beste keuze is.

In dialoog werken we het meest zinvolle pakket uit, aangepast aan de cliëntvraag en zijn beperking, rekening houdend met de mogelijkheden binnen Sint-Lodewijk. Van onze diensten kan je gebruik maken in de natuurlijke leef- of leeromgeving als op het terrein.

 

Ondersteuning, zorg en onderwijs

Afhankelijk van de zorgvraag bieden we een modulair aanbod van ondersteuning, zorg en onderwijs, of een geïntegreerde aanpak van alle modules afhankelijk van de zorgvraag. Om tot de beste dienstverlening te komen werken we samen binnen, maar ook over de verschillende disciplines heen waarbij deze disciplines allemaal evenwaardig en kwaliteitsvol zijn.

Het aanbod wordt gestuurd vanuit de dialoog met de cliënt, zijn context en de medewerkers en dit met wederzijds respect voor elkaar.

We bouwen aan een thuis en een zinvolle invulling van het leven voor onze cliënten die op het terrein van Sint-Lodewijk verblijven.

 

Warm hart

Sint-Lodewijk is een open organisatie die laagdrempelig is voor alle belanghebbenden. Ons warm hart refereert naar respect voor cliënt, medewerker en organisatie met een duidelijke, transparante communicatie tussen alle betrokkenen. Onze medewerkers zijn betrokken, empathisch en gemotiveerd om net een stap verder te gaan voor de cliënt en voor elkaar.

We streven naar een omgeving waarin tijd en ruimte beschikbaar zijn om de nodige aandacht te kunnen bieden aan de cliënt. Hierbij staat het warme hart centraal, maar het is niet grenzeloos.

Ankerpunten

In 1994 vertaalden de Zusters van Liefde JM hun toekomstdromen in 7 basiswaarden. Het zijn ankerpunten die tot op de dag van vandaag brandend actueel zijn: gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie. Ze zijn richtinggevend voor het handelen van onze medewerkers. Onze integrale opdrachtsverklaring kan je natuurlijk ook raadplegen wanneer je hier graag meer over wil weten.
 
Vertrekkend vanuit bovenstaande ankerpunten, leeft de spiritualiteit van de drie V’s – verbinding, veerkracht en verstilling – verder in Sint-Lodewijk.
 
Logo 3 V's - verbinding, veerkracht en verstilling

ESF

Sint-Lodewijk zet in op Werkbaar Werk via het project Anders Organiseren. We kunnen hiervoor rekenen op financiële steun van het Europees Sociaal Fonds dat van de Europese Unie uitgaat.

Sint-Lodewijk is actief in zorgverlening én onderwijs voor personen met een motorische beperking. Dit impliceert dat de organisatie zich deels in de welzijnssector begeeft en deels ressorteert onder de reglementering van het onderwijs. Sint-Lodewijk is traditioneel opgebouwd volgens een verticale, hiërarchische structuur. Deze structuur is grotendeels gegroeid uit de verschillende subsidiekanalen, als door de verscheidenheid in doelgroep.

Beide sectoren zijn onderhevig aan grote veranderingen die voortvloeien uit het streven naar een meer inclusieve samenleving. Deze veranderingen gelden zowel voor de overheid, gebruikers én aanbieders van zorg en ondersteuning. Alle betrokken partijen moeten zich aanpassen aan de nieuwe regelgeving die in een sneltempo wordt ingevoerd. Het project Anders Organiseren kadert binnen het departement welzijn en stimuleert Sint-Lodewijk om verder te ontwikkelen, te groeien en het werk op een andere manier te organiseren.

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te blijven garanderen werkt Sint-Lodewijk op een verregaande manier samen met verschillende disciplines rond de cliënt. Ook in de toekomst willen we onze opdracht, missie en visie blijven waarmaken én een duidelijke meerwaarde voor de cliënt betekenen. Dit vereist een nieuwe manier van leidinggeven waarbij medewerkers binnen een duidelijk kader op maat worden aangestuurd. Sint-Lodewijk wil volop gaan voor werkbaar werk in een wendbare organisatie.

Concreet wil dit zeggen:

  • Kunnen bijleren, groeien in kennis en competenties, talenten maximaal benutten
  • Meer inspraak, meer regelruimte, meer autonomie
  • Mogen meedenken en eigenaarschap opnemen
  • Het eigen aandeel duidelijk herkennen